Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty