Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022