Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động