Công đoàn GTVT Việt Nam trao hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19