Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị AIM toàn cầu 2015 tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam