Công tác chuẩn bị tổ chức Diễn tập vận hành cơ chế TKCNHK năm 2023 (SAREX 2023)