Công tác điều hành bay hai chuyến bay PIC595 và HVN130 ngày 27/06/2014