Công ty QLB miền Bắc tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2014