Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức gặp mặt cán bộ Công đoàn các thời kỳ