Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội thảo Nâng cao nhận thức văn hoá an toàn hàng không