Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2021