Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ tổng kết mừng công năm 2015