Công ty Quản lý bay miền Nam thực hiện điều chỉnh ranh giới trách nhiệm Phân khu 2,3,5 và thiết lập Phân khu 6 tại ACC Hồ Chí Minh