Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức diễn tập An ninh Hàng không cấp cơ sở năm 2018