Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên đã nghỉ hưu