Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị bình giảng công tác kỹ thuật năm 2022