Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016