Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công diễn tập ứng phó không lưu