Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022