Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội thảo công tác cung cấp dịch vụ không lưu