Công ty Quản lý bay miền Nam triển khai kế hoạch Ứng phó đại dịch COVID-19 cấp độ 3 tại các cơ sở điều hành bay quan trọng