Công ty Quản lý bay miền Nam triển khai ứng phó với dịch Covid 19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh