Công ty Quản lý bay miền Trung phổ biến, quán triệt Hệ thống bảng lương, phụ cấp lương mới