Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị công tác Không lưu năm 2019 và kỷ niệm Ngày Kiểm soát viên không lưu thế giới