Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Tổng kết phong trào thi đua năm 2016, ký kết giao ước thi đua năm 2017 và phổ biến Quy chế tiền lương- tiền thưởng