Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017