Cục Quản lý đầu tư xây dựng kiểm tra các dự án bảo đảm hoạt động bay tại CHK Điện Biên