Đại hội Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ II, Đại hội của “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm”