Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018