Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác Đào tạo - Huấn luyện”