Đảng uỷ TCT QLBVN: Quán triệt triển khai Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động”