Đảng ủy VATM: Ban hành chương trình hành động chung về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng