Hội nghị khảo sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty TNHH Kỹ thuật QLB