Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2019 của Chi Bộ An toàn – Chất lượng và An ninh