Chi bộ Phòng Nghiệp vụ ATFM tổ chức về nguồn tại Vùng đất cách mạng anh hùng K20