Nghị quyết chuyên đề về thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng ủy VATM