Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và quý I/2013 của Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt nam