Diễn tập An ninh hàng không tại Công ty Quản lý bay miền Trung năm 2023