Diễn tập An ninh hàng không tại Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài năm 2019