Diễn tập ứng phó khẩn nguy kỹ thuật lần đầu tiên tại Đài Kiểm soát không lưu sân bay địa phương