Điều hành bay ứng phó đại dịch Covid-19 tại ACC Hà Nội