Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn năm 2022