Đóng băng tàu bay- Hiện tượng thời tiết nguy hiểm đối với hoạt động bay