Gặp người Chỉ huy trưởng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong những năm đầu thành lập