Gia tăng lưu lượng hoạt động bay và yêu cầu triển khai thực hiện quản lý luồng không lưu