Hoàn thành dự án Cải tạo, bổ sung hệ thống tiếp đất, chống sét cho các Trạm AWOS tại các sân bay khu vực miền Trung