Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay