Hội nghị hiệp đồng ATM/AIM/CNS song phương giữa VATM và LANS