Hội nghị hiệp thương hoàn thiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội qui lao động năm 2016.