Hội nghị hướng dẫn nhận dạng các mối nguy hiểm và thực hiện quản lý rủi ro khi hoạt động bay phục hồi